އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     6 days ago


އިޢުލާން

      ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

     ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

C2A1468

ލޮރީ

 
 
23 ޞަފަރު 1444ހ.
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022މ.


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/ 450

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-26 14:00:00