އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     4 days ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/393

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-22 13:20:00