އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ހިތަދޫ "ބަންދޫސްގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     8 months ago


އިޢުލާން

ހިތަދޫ "ބަންދޫސްގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

       22 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ހިތަދޫ "ބަންދޫސްގެ" ގޯތީގެ ނަން "އަޔާމަންޒިލް" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 ޞަފަރު 1444ހ.

21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/455

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-22 13:28:00