އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ގުލްދަސްތާގެ އަދި ނޫރަލީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     8 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ގުލްދަސްތާގެ އަދި ނޫރަލީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ގުލްދަސްތާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

94

2

ސ. ހިތަދޫ

ނޫރަލީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1971

 

26 ޞަފަރު 1444ހ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/454

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-29 14:00:00