އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

26 އޮކްޓޯބަރ 2016     5 years ago


(IUL)426-CB/426/2016/198 ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2016/198 (21 އޮގަސްޓް 2016) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މަޤާމު (ޖީ.އެސް4 ) ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާ އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 26 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

23 އޮކްޓޫބަރު 2016

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2016/234

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-10-2016

ސުންގަޑި: 2016-10-26 14:00:00