އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، B ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނުގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

21 ނޮވެމްބަރ 2022     10 months ago


އިޢުލާން

 

ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން،އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން،ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނުގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

 ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، B ކެޓަގަރީގެ 10 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ފަރާތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާންމުކޮށް، ކައްންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މިލިސްޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ 2022

24 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1444

 

Category B flat dhaaimee list 2022.pdf

B Category.pdf



ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2022/529

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-11-2022

ސުންގަޑި: 2022-11-21 14:08:00