އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

23 ނޮވެމްބަރ 2022     1 year ago


އިޢުލާން
 

ސ. ހިތަދޫ އައްޒާ އަދި ރީޝް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 01 ޑިސެމްބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

އައްޒާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1886

2

ސ. ހިތަދޫ

ރީޝް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

22/2017

 

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444ހ.

23  ނޮވެމްބަރު  2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/533

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-11-2022

ސުންގަޑި: 2022-12-01 14:00:00