އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ރުވާ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

24 ނޮވެމްބަރ 2022     1 week ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ރުވާ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

                          ތިރީގައި މި ދަންނަވާ  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ރުވާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S6/2009/04

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

30 ރަބީޢުލް ޢާހިރާ 1444

24 ނޮވެމްބަރ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2022/534

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-11-2022

ސުންގަޑި: 2022-11-29 13:00:00