އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ހުޅުދޫ އަވަށު މަގުގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށްހުރި ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

24 ނޮވެމްބަރ 2022     10 months ago


އިޢުލާން

މަގުން ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށްހުރި ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

        މިއަވަށުގެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަގުތައް އަދި ގޯޅިމަގަށްވާ ގޮތަށް އިމުން ބޭރަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެފައިވާ ރުއްގަހާއި މަގުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިފަތި، ދާގަނޑު، ވެލި ފުނި ފަދަ ތަކެތިން މަގުން ހިނގާ ފަރާތްތަކަށާއި މަގުން ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުން ވަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ މިއޮފީހަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

        ވީމާ، މަގުން ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ހުރި ރުއްގަސް ކޮށައި ސާފުކޮށް މަގުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި 2022 ނޮވެމްބަރ 30 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި  މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ މިއޮފީހުން އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި މަގުން ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ހުރި ރުއްގަސް ކޮށައި ސާފުކޮށް މަގުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގާނެ  ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

28 ރަބިޢުލްއާޚިރު 1444

22 ނޮވެމްބަރ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2022/531

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-11-2022

ސުންގަޑި: 2022-11-30 12:00:00