އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ނީލަންކިޔުމުގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގު

19 ޖެނުއަރީ 2023     2 weeks ago


      ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ވެހިކަލްތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު ތިން އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނުވިކި ހުރި ސައިކަލްތައް އަލުން  ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 18 ޖަނަވަރީ 2023  12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ   އަގާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އެވެ.                       

އިޢުލާން ނަންބަރ

ވެހިކަލް ނަންބަރ

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގު

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8750

715.00 ރުފިޔާ

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8751

715.00 ރުފިޔާ

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8752

700.00 ރުފިޔާ

 

18 ޖަނަވަރީ   2023

ލިންކް : vehical agu 18th january.jpegބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2023/6

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-01-2023

ސުންގަޑި: 2023-01-22 14:00:00