އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ނީލަންކިޔުމުގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގު

22 ޖެނުއަރީ 2023     1 year ago


             ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ވެހިކަލްތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު ތިން އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނުވިކި ހުރި ސައިކަލްތައް އަލުން  ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 19 ޖަނަވަރީ 2023  12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ   އަގާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރ

ވެހިކަލް ނަންބަރ

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގު

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8750

1000.00 ރުފިޔާ

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8751

1000.00 ރުފިޔާ

 

19 ޖަނަވަރީ   2023

ލިންކް : Vehicle Neelan 426-CA-426-2023-7.jpegބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (OTHR)426-CA/426/2023/7

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-01-2023

ސުންގަޑި: 2023-01-22 12:24:00