އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ނީލަންކިޔުމުގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގު

24 ޖެނުއަރީ 2023     10 months ago


             ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ވެހިކަލްތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު ތިން އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނުވިކި ހުރި ސައިކަލްތައް އަލުން  ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 23 ޖަނަވަރީ 2023  12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ   އަގާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އެވެ.                        

އިޢުލާން ނަންބަރ

ވެހިކަލް ނަންބަރ

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގު

(IUL)426-CA/426/2023/35

 ސައިކަލް A0A 8751

1219.00 ރުފިޔާ

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2023/35

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-01-2023

ސުންގަޑި: 2023-01-27 14:00:00