އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަން ބަދަލުކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2016     7 years ago


ނަން ބަދަލުކުރުން

 

ސ . މީދޫ ހަވާސާ ، ޢަލީ ތައްކާނުގެ ފުރިހަމަ ނަން 18 އޮކްޓޯބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ޢަލީ ޙަސަންގެ ނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

19 މުޙައްރަމް 1438

20 އޮކްޓޯބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1B/426/2016/233

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-10-2016

ސުންގަޑި: 2016-10-27 12:00:00