އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

15 މާރޗް 2023     1 year ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހުރި 2516.3 އަކަފޫޓުގެ ކުލީ ބިން ކެފޭ، ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަފްޞީލު 

ތާރީޚް / މުއްދަތު އަދި ގަޑި

  • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން / ބައިވެރިވުން

 

 

 

 

 

 

 

  • ބިޑް ގަންނަން ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ބިޑު ފޯމް ދޫކުރުން 
  • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 300.00 (ތިން ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ނަން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްވަންޖެހޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން، އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރު، އީ-މެއިލް އެޑްރެސް އެނެގޭނެހެން މިއިދާރާގެ [email protected]   އަށް މެއިލް އަށް ރިކުއެސްޓްކޮށް، ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ކުރުމަށްފަހު، ފައިސާ ޖަމާކުރި ކަމުގެ ސްލިޕް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

  • ބިޑު ގަންނަން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓުގައި މިއިދާރާއިން މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

15 މާރިޗް  2023އިން 30 މާރިޗް 2023 އަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00އިން 13:00އަށް

  • ބީލަން ހުށަހެޅުން
  • ބީލަން ބަލައިގަތުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ތާރިޚާއި ވަގުތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

03 އޭޕްރީލް 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00

 

ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އުޞޫލާއި، އަދި ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާރކްސް ދެވޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ބިން މިއިޢުލާނުގައިވާ ލިންކުގައިވާ ޗާޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 6885003 ފޯނަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޝަޢުބާން 1444

14 މާރިޗް 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AE/426/2023/136

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-03-2023

ސުންގަޑި: 2023-03-30 01:00:00