އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް - ކެޓަގަރީ A

28 މާރޗް 2023     1 year ago


އިޢުލާން
 

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއިން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް 30 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ޝާއިޢުކުރެވުނު ނަންބަރު

A އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް - ކެޓަގަރީ (IUL)426-6B/426/2022/513


ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، A ކެޓަގަރީގެ 27 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 41 ފަރާތުގެ ތެރެއިން، ފުލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ  ދާއިމީ ލިސްޓް މި އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މިލިސްޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

    

5 ރަމްޟާން 1444

27 މާރިޗް 2023
 

ލިސްޓް: https://adducity.gov.mv/uploads/1679977800.pdfބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2023/154

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-03-2023

ސުންގަޑި: 2023-03-30 09:27:00