އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

23 މޭއި 2023     6 months ago


އިޢުލާން

 

ސ. ހިތަދޫ ސެލީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 01 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ސެލީ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

144/2022

 

03  ޛުލްޤަޢިދާ   1444ހ.

23     މޭ     2023މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2023/244

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-05-2023

ސުންގަޑި: 2023-06-01 14:00:00