އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް - "ބޮނޑޮގެ" ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް

15 ނޮވެމްބަރ 2016     7 years ago


އަންދާސީހިސާބުހޯދުން

 

            އައްޑޫސިޓީ،މަރަދޫ "ބޮނޑޮގެ" އެންމެރަނގަޅު  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް  ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު:(IUL)426-CA/426/2016/239އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އެއްވެސްފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުފާތީ  ބޮނޑޮގެ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު އަލުންހުޅުވާލަމެވެ.            

            ވީމާ، "ބޮނޑޮގެ" ކުއްޔަށްހިފުމަށް  ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން  22 ނޮވެމްބަރ 2016ދުވަހުގެ 13.00އަށް ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 ނޮވެމްބަރ 2016ދުވަހުގެ 10.00އަށް ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސްލްބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ގަޑިޖެހިގެންއަންނަފަރާތްތައް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވެން ނޯންނާނެވާހަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

14 ސަފަރު    1438

14 ނޮވެމްބަރ  2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2016/241

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-11-2016

ސުންގަޑި: 2016-11-27 10:00:00