އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އާންމު ކުރުމާ ގުޅޭ

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023     5 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އާންމު ކުރުމާ ގުޅޭ

                         އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލަށް ގެނެވުނު 01 ވަނަ އިސްލާޙާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ426-B(4)/2023/111  (14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023) ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުން ފާސްކޮށްފައިވާތީ 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުޞޫލަށް އަމަލު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި އެކު އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އުސޫލު: 14-09-2023 Amendment to kulee binthakuge kuli kandaelhumaai review kurumaa gulhey usool.pdf

29 ޞަފަރު 1445

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2023/415

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-09-2023

ސުންގަޑި: 2023-09-14 12:49:00