އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސިޓީބާޒާރުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023     2 months ago


އިޢުލާން

ސިޓީބާޒާރުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން   

 

މި އިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)426-AB/426/2023/422 (19ސެޕްޓެމްބަރ 2023)  އިއުލާންގައި ސިޓީ ބާޒާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމި ފިހާރަތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އޮތް ތާރީޚް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކާއި ދިމާވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން ތީރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

05 އޮކްޓޯބަރ 2023 ބުރާސްފަތި، ހެނދުނު 10:00

 

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  

10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1445

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2023/437

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-09-2023

ސުންގަޑި: 2023-10-05 10:00:00