އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ދީފްރަމް، ޔުމްނު، ރުއްދަށުގެ އަދި ފަރިނާޒް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

12 ނޮވެމްބަރ 2023     7 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ދީފްރަމް، ޔުމްނު، ރުއްދަށުގެ އަދި ފަރިނާޒް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 26 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ދީފްރަމް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

01

2

ސ. ހިތަދޫ

ފަރިނާޒް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1880

3

ސ. ހިތަދޫ

ޔުމްނު

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

97/2010

4

ސ. ހިތަދޫ

ރުއްދަށުގެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

147/2022

 

28  ރަބީޢުލްއާޚިރު  1445ހ.

12 ނޮވެމްބަރު   2023މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2023/481

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-11-2023

ސުންގަޑި: 2023-11-26 14:00:00