އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ވީނަސް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 ނޮވެމްބަރ 2023     8 months ago


އިޢުލާން


ސ. ހިތަދޫ ވީނަސް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 29 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ވީނަސް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

885

 

 01   ޖުމާދަލްއޫލާ   1445ހ.

 15  ނޮވެމްބަރު    2023މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2023/493

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-11-2023

ސުންގަޑި: 2023-11-29 14:00:00