އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ދެސަރަޙައްދެއްގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

22 ނޮވެމްބަރ 2016     7 years ago


އައްޑޫސިޓީގެ ދެސަރަޙައްދެއްގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށު ފަތާ ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 05 ޑިސެންބަރު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މި  އިދާރާއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 15 ޑިސެންބަރު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ އެވެ.          

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

22 ޞަފަރު 1438 

22 ނޮވެންބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2016/243

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-11-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-15 11:00:00