އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ޖަވާހިރުވާދީ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

7 ފެބުރުއަރީ 2024     2 weeks ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ޖަވާހިރުވާދީ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

ތިރީގައި މި ދަންނަވާ  އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ޖަވާހިރުވާދީ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

225

 
ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 13 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected] 

26 ރަޖަބު 1445

07 ފެބްރުއަރީ 2024

 

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2024/70

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-13 13:00:00