އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކޮޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން / އިންފޮމޭޝަންއިން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓް

20 ފެބުރުއަރީ 2024     1 month ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/57

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-20 14:00:00