އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ތިލަގާ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

20 ފެބުރުއަރީ 2024     1 month ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ތިލަގާ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ  

ތިލަގާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2016/15

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 26 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

10 ޝައުބާން 1445 

20 ފެބްރުއަރީ 4202

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2024/82

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-26 13:00:00