އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިއުލާން - ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

20 ފެބުރުއަރީ 2024     1 month ago


 

 

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ107   ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 28 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެއެވެ. ވާޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިންކް މިއިދަރާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހިއްސާކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާ ގިނަބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

09 ޝަޢުބާން 1445

19 ފެބްރުވަރީ 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2024/80

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-20 14:00:00