އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިއުލާން - ސ. ހިތަދޫ މިލްޝާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

22 ފެބުރުއަރީ 2024     1 month ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ މިލްޝާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 28 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

މިލްޝާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

21/2017

 

           12 ޝަޢުބާން 1445

           22 ފެބުރުވަރީ 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2024/86

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-28 14:00:00