އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ.ފޭދޫ ހިކަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

28 މާރޗް 2024     2 weeks ago


އިޢުލާން

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 18 އެޕްރީލް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ.ފޭދޫ

ހިކަ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

07/2019

 
18 ރަމަޟާން  1445ހ.

28 އެޕްރީލް  2024މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/145

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-03-2024

ސުންގަޑި: 2024-04-18 13:00:00