އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ.ފޭދޫ ހިއްކާފައިވާ ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

15 މޭއި 2024     1 week ago


އިޢުލާން
 

ސ.ފޭދޫ ހިއްކާފައިވާ ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ:

          މިއަވަށުގެބިން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އަލަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކޮށި ވަކިކޮށް ކަންމުޑިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ، އެސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަންމުޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ދަތުރުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 

08 ޛުލްޤަޢިދާ 1445

16 މޭއި 2024 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/197

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-05-2024

ސުންގަޑި: 2024-05-16 14:00:00