އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

21 މޭއި 2024     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 27 މޭ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ.ފޭދޫ

ސްޕްރިންގވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

322

 

 13 ޛުލްޤަޢިދާ  1445ހ.

21 މޭ      2024މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/211

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-05-2024

ސުންގަޑި: 2024-05-27 14:46:00