އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

27 ނޮވެމްބަރ 2016     7 years ago


IUL)426-CB/426/2016/221) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2016/221 (10 އޮކްޓޫބަރު 2016) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 28 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

Addu City Council

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2016/248

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-11-2016

ސުންގަޑި: 2016-11-27 14:00:00