އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

13 ޖޫން 2024     1 month ago


އިޢުލާން
   

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

1

ސ.މީދޫ

ހެޕީމޫން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

426-S1/2011/13

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 26 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ލިޔުމުން މި އިދާރާގެ މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

07 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

13 ޖޫން 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1B/426/2024/248

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-06-2024

ސުންގަޑި: 2024-06-26 13:00:00