އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގެތައް އަދި މުވައްސަސާތައް  ދިއްލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މުބާރާތުގެ މާރކްސް ޝީޓް

23 ޖޫން 2024     3 weeks ago


ގެތައް ދިއްލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މުބާރާތުގެ މާރކްސް ޝީޓް
 

#

ގެއަށް ދީފައިވާ ފޭސްބުކް ކޯޑް

ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާޓް ރިއެކްޓްސްގެ އަދަދު

ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާޓް ރިއެކްޓްސް

(80%) 

  ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލްގެ ޖުމްލަ

(20%)

ޖުމްލަ

(100%)

ވަނަ

1

#001

102

0.94

8.13

9.07

 

2

#002

199

1.83

12.93

14.76

 

3

#003

8700

80

15.47

95.47

1

4

#005

762

7.01

18.13

25.14

 

5

#006

75

0.69

16.27

16.96

 

6

#007

6900

63.45

16.67

80.11

3

7

#008

263

2.42

10.8

13.22

 

8

#009

7500

68.97

13.73

82.7

2

9

#011

453

4.17

15.73

19.9

 

10

#012

293

2.69

16.13

18.83

 

11

#013

196

1.8

13.07

14.87

 

12

#014

91

0.84

12.8

13.64

 

13

#015

696

6.4

12

18.4

 
 

މުވައްސަސާތައް ދިއްލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މުބާރާތުގެ މާރކްސް ޝީޓް
 

#

މުވައްސަސާއަށް ދީފައިވާ ފޭސްބުކް ކޯޑް

ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާޓް ރިއެކްޓްސްގެ އަދަދު

ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާޓް ރިއެކްޓްސް

(80%) 

  ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލްގެ ޖުމްލަ

(20%)

ޖުމްލަ

(100%)

ވަނަ

1

#001

5700

80

17.33

97.33

1

2

#002

5400

75.79

10.4

86.19

2

3

#003

146

2.05

16.8

18.85

3

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/28

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-06-2024

ސުންގަޑި: 2024-06-25 22:49:00