އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2 ޖުލައި 2024     1 week ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/244

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-07-2024

ސުންގަޑި: 2024-07-04 14:00:00