އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

2 ޖުލައި 2024     1 week ago


އިޢުލާން
 

ސ. ހިތަދޫ ރަޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 09 ޖުލައި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ރަޔާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1755

 

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

02 ޖުލައި 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2024/267

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-07-2024

ސުންގަޑި: 2024-07-09 14:00:00