އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަރާއިރު އާމިނަތު މަނިކުފާނުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

8 ޑިސެމްބަރ 2016     7 years ago


ނަން ބަދަލުކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަރާއިރު ، އާމިނަތު މަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަނަން ވަނީ "އާމިނަތު މުޙައްމަދު ޙަސަން" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

05 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1438

04 ޑިސެމްބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2016/251

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-12-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-08 14:00:00