އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސައުވީސް ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

27 ފެބުރުއަރީ 2019     3 years ago


އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އިން ނުރުއްވާފައިވާ ނަމްބަރ 101-BR/CIR/2019/2 ސަރކިއުލަރ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އައްޑޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މި ޚިދުމަތް ދެއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފީމެވެ.

24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަމްބަރ 101-BR/CIR/2019/2 ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ސަރކިއުލަރ އަވަށު އޮފީސްތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ވެސް މިއިއުލާނާއެކު މި ސަރކިއުލަރ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ވީމާ، 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

22 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

27 ފެބްރުވަރީ  2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2019/48

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-02-2019

ސުންގަޑި: 2019-02-28 14:00:00