އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މުހިއްމު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ނަންދިނުން

8 ޑިސެމްބަރ 2016     4 years ago


އައްޑޫސިޓީގެ މުހިއްމު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ނަންދިނުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ވާގޮތަށް އައްޑޫސިޓީގެ މުހިއްމު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ނަންދިނުމަށް 26 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 45 ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

 

އާއްމުކޮށް ކިޔާނަން

ފާސްކުރެވުނު ނަން

ފޭދޫ

ސ. ފޭދޫ ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. ފޭދޫ މާދެލަ ފަންނު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ފޭދޫ ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

ސ. ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓް

ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓު

މަރަދޫފޭދޫ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

މަރަދޫފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ފިނިމައިދާން ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

މަރަދޫފޭދޫ ފިނިމައިޒާން

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

މަރަދޫފޭދޫ ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

މަރަދޫ

ސ. މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ވެންބޮޅޮފިށި ސްޓޭޑިއަމް

ސ. މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

މަރަދޫ ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

ސ. މަރަދޫ ހަންކެޑެ ސްވިމިންގޓްރެކް

ހަންކެޑެ ފަތާ ސަރަހައްދު

ސ. މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާރކް

ގަރާމުލި ޕާކު

ސ. މަރަދޫ ދަނޑިވަރި ޕާރކް

ދަނޑިވަރި މައިޒާން

ސ. މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ވެންބޮޅަފިށި ޕާކު

ހިތަދޫ

ސ.ހިތަދޫ މަނިކުފަންނު ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

މަނިކު ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. ހިތަދޫ ރަސްގެދަރު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ރަސްގެދަރި ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

ސ. ހިތަދޫ ތޫނޑެއެޅެ ބަށިކޯޓް

ކަށިނަރި ބަށިކޯޓު

ސ. ހިތަދޫ ރަސްމީ ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ރަސްމީދަޑަ

ސ. ހިތަދޫ ކަސަބާ ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު

ކަސަބާ ދަޑަ

ސ. ހިތަދޫ ބޭރުމާތެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ބޭރުމާތެ ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

ސ. ހިތަދޫ ރަސްމީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ހިތަދޫ ކުދުކުދިންގެ ބަގީޗާ

ސ. ހިތަދޫ އީދިގަލި ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު

އީދިގަލި ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. ހިތަދޫ އީދިގަލި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

އީދިގަލި ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

ސ. ހިތަދޫ ސިޓީސްކްއޭރ އާއި ކޯއްޓޭ

ސިޓީ ސްކްއަރ

ސ. ހިތަދޫ ސްވިމިންގް ޓްރެކް

މަނިކު ފަންނެ ފަތާ ސަރަޙައްދު

ހުޅުދޫ

ސ. ހުޅުދޫ  މާފިށި ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

މާފީށެ ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. ހުޅުދޫ  މެދު ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ސ. ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ހުޅުދޫ ޔޫތް ސެންޓަރ

ސ. ހުޅުދޫ ޑިމިޝްކަރަ ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު

ވޭރާޑި ފުޓުބޯޅަ ދަޑަ

ފުޓްސަލް ދަނޑު

ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަޑަ

ސ. ހުޅުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ހުޅުދޫ ކުދުކުދިންގެ ޕާކު

މީދޫ

ސ. މީދޫ ރަސްމީ ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ފަގީހު މޫސާ ސްޓޭޑިއަމް

ސ. މީދޫ މުލިމަތި ފުޓް ބޯޅަދަނޑު

ބަބުރު ބޯޅަބިން

ސ. މީދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ބިއްދަރި އެކުއެނި

ސ. މީދޫ ހެރަ ފަތާ ސަރަހައްދު

ލޮނޑިކެޑެ ފެންގަނޑަ

ސ. މީދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

ރަންފުތު ޕާކު

 

08 ރަބީޢުލްއައްވަލް   1437 

07 ޑިސެންބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2016/255

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-12-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-08 14:00:00