އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ނަވަރަންނާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

6 މާރޗް 2019     3 years ago


އިޢުލާން

 

 

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 13 މާރިޗް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ނަވަރަންނާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1644

 

 

29 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440ހ.

06 މާރިޗް 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-7B/426/2019/54

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-03-2019

ސުންގަޑި: 2019-03-13 14:00:00