އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.މީދޫ ނާޖީގެ އިސްމާޢިލް ރަޝީދުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

14 ޑިސެމްބަރ 2016     4 years ago


އިޢުލާން

 

ސ. މީދޫ ނާޖީގެ، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ ފުރިހަމަ ނަން 07 ޑިސެމްބަރު 2016 އިން ފެށިގެން "އިސްމާޢީލް ނާޖީ" މި ނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

          

08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

07 ޑިސެމްބަރު    2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1B/426/2016/256

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-12-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-07 14:00:00