އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ފެންކުޅިކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް

3 ޖޫން 2019     5 years ago


އިޢުލާން

 

ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެގޮތުން ފެންކުޅިކުޅި ކުޅުމަކީ ޢާންމުކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ފެންކުޅިކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނޭދެވޭ ބައެއްކަންކަން ހިނގާފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ޢީދު ބަންދު ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ފެންކުޅިކުޅުމަށް ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައި މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

  •  

ބަނދަރުމަތީގެ ފަތާ ސަރަޙައްދު.

  •  

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް

  •  

ރަށިކެޑެ(ފެންތާގީ ސަރަޙައްދު)

  •  

ބަނދަރުގެ އުތުރުފަރާތު ފަސްގަނޑު

  •  

ބޮމާ ފަންނު ޕާކް ސަރަޙައްދު

ފެން ޕްލާންޓް އިރުމަތީ ޕާކް ސަރަހައްދު

  •  

އީދި ގަމޫލު

 

 

ވީމާ، މަތީގައިވާ ތަންތަންފިޔަވައި އައްޑޫސިޓީގެ އެހެންތަންތާނގައި ފެންކުޅިކުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

29 ރަމަޟާން 1440

03 ޖޫން 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2019/175

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 03-06-2019

ސުންގަޑި: 2019-06-04 00:00:00