އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

12 ޖޫން 2019     5 years ago


އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 26 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

B1A 9709 (B)

ވޭން

2

C2A 1943 (B)

ޓްރަކް

3

B1A 3958 (B

ކާރު

4

A0A 5083 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

09  ޝައްވާލް  1440ހ.

12 ޖޫން 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2019/186

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-06-2019

ސުންގަޑި: 2019-06-26 14:00:00