އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

20 ޖޫން 2019     4 years ago


އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

B1A 8602 (B)

ކާރު

2

B1A 1758 (B)

ކާރު

3

A0D 5169 (B)

މޮޓޯ ސައިކަލް

4

A0I 2848 (B)

މޮޓޯ ސައިކަލް

 

 

17  ޝައްވާލް  1440ހ.

20 ޖޫން  2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2019/193

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-06-2019

ސުންގަޑި: 2019-07-08 14:00:00