އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ރަންއަލި އަދި ސ.ހިތަދޫ ހިރުދުމާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

23 ޖޫން 2019     4 years ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ހިރުދުމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

27

2

ސ. ހިތަދޫ

ރަންއަލި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1904

 

 

20  ޝައްވާލް 1440ހ.

23 ޖޫން 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2019/198

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-06-2019

ސުންގަޑި: 2019-07-02 14:00:00