އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 ޖުލައި 2019     4 years ago


އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި  ބައްދަލުކުރެއްވުން 31 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ހިތަދޫގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޛުލްޤަޢިދާ  1440

22 ޖުލައި 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/249

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-07-2019

ސުންގަޑި: 2019-07-31 20:30:00