އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ ފާތުމާހިޔާ, ސ. ފޭދޫ ސްޕްރިންގްވިލާ, ސ.ފޭދޫ އޯކިޑްވިލާ ގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ފާތުމާހިޔާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S4-D-G/2006/07

2

ސ. ފޭދޫ

ސްޕްރިންގްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

322

3

ސ.ފޭދޫ

އޯކިޑްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

43

 

 

02 މުޙައްރަމް 1441ހ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2019/313

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-08 14:00:00