އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ، ޗާނދަނީގެ ޣާނިޔަތު މުޙައްމަދު ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ، ޗާނދަނީގެ ޣާނިޔަތު މުޙައްމަދު ގެ ފުރިހަމަނަން އާނިޔަތު މުޙައްމަދު އަށް 26 އޮގަސްޓް  2019ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

27 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

28 އޮގަސްޓް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/304

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 03-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-03 14:35:00