އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ކޮތަންމާގެ ހުޅަނގުބައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ކޮތަންމާގެ ހުޅަގުބައި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2070

 

 

06   މުޙައްރަމް  1441ހ.

05  ސެޕްޓެންބަރު  2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2019/320

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-12 14:00:00