އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/245) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


IUL)426-CB/426/2019/245) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/245  (18 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

35

5

5

10

45

100

802

8.50

0.00

0.00

0.00

44.25

52.75

803

4.00

0.00

0.00

0.00

36.45

40.45

804

34.50

0.00

0.00

0.00

36.30

70.80

805

33.00

0.00

0.00

0.05

42.75

75.80

806

11.00

0.00

0.00

0.00

30.15

41.15

807

7.00

0.00

0.00

0.00

40.65

47.65

808

14.00

0.00

0.00

0.00

39.45

53.45

809

21.00

0.00

0.00

0.00

31.35

52.35

 

 

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019



ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/319

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-05 23:59:00