އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (IUL)426-CB/426/2019/301) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (IUL)426-CB/426/2019/301) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/301  (25 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

15

40

100

 

909

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

910

35.00

0.00

0.00

0.00

23.36

58.36

 

911

35.00

0.00

0.00

0.00

26.77

61.77

1

912

18.85

0.00

0.00

0.39

22.08

41.32

 

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/346

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-30 14:00:00